Doelstellingen

Voor 2014 waren de doelstellingen:

Groot onderhoud Pastorie

Begroot op € 153.028. Door inzet van ruim 30 vrijwilligers onder toezicht van professionele ambachtslieden, is deze doelstelling gerealiseerd met een besparing van € 65.000.
De Daniël Stalpaert Stichting droeg € 4.600 bij.

Noodzakelijk onderhoud buitenzijde kerk en toren

Begroot op € 303.900. Aan het totale bedrag heeft de Daniël Stalpaert Stichting € 83.500 betaald c.q. kunnen toezeggen mede dankzij bijdragen van diverse fondsen, waaronder het Rabo Coöperatiefonds. Het restant van deze kosten is gefinancierd door Rijkssubsidie, de Provincie Noord-Holland en door de Hervormde Gemeente zelf. De toren is reeds gerestaureerd, de werkzaamheden aan de buitenzijde kerk zullen in het voorjaar van 2016 een aanvang nemen. Helaas is bij de dak restauratie een tegenvaller van € 35000,-. opgetreden. Hiervoor moet dus nog dekking gevonden worden.

Al met al resultaten die de Daniël Stalpaert Stichting stimuleren om ook in de nabije toekomst gelden te verzamelen voor het opgetreden tekort en het volgende onderhoudsproject. Dit project bestaat uit het restaureren van diverse interieuronderdelen en het prachtige Bätz-orgel. Dit geheel is begroot op € 281.000.

De Daniël Stalpaert Stichting wil een belangrijk deel van het bedrag op korte termijn bijeenbrengen via bijdragen van persoonlijke en zakelijke donateurs, schenkingen, legaten en speciale activiteiten.

Op de langere termijn streeft de stichting naar de opbouw van een kapitaal waarvan de renteopbrengsten zullen worden gebruikt voor het toekomstige onderhoud van kerk en pastorie.